Disclaimer Bureau EmerGO

Privacy statement

Disclaimer

Deze site is met de grootst mogelijke zorg samengesteld door Bureau EmerGO. Niettemin kunnen zich incidenteel onvolkomenheden voordoen. Bureau EmerGO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze informatie. Bureau EmerGO staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De inhoud van deze site is slechts bedoeld als informatie en dient dan ook niet gezien te worden als advies. Bureau EmerGO aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Bureau EmerGO sluit dan ook alle aansprakelijkheid hieromtrent uit. Alle informatie op deze webpagina's en op de hyperlinked websites dient alleen voor persoonlijk gebruik. Verspreiding of doorgeleiding van deze informatie op welke manier dan ook is verboden. Niets van deze site of van de hyperlinked sites mag zonder toestemming worden gebruikt voor andere sites. In geval van de registratie van persoonsgegevens op onze website conformeren wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Bureau EmerGO kan echter niet instaan voor privacybescherming van de hyperlinked websites. Op de site van Bureau EmerGO en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.


Privacy statement

Bureau EmerGO vindt de bescherming van uw gegevens als cliënt van essentieel belang. Uw persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Deze gegevens worden onder geen beding doorgegeven aan andere organisaties of personen. Bureau EmerGO zal op geen enkele manier proberen om meer gegevens van u te verzamelen dan voor uw informatieaanvraag of voor het uitvoeren van een coachingstraject of trainingsprogramma nodig is. Bureau EmerGO maakt tijdens gesprekken aantekeningen en notities, die deels op harde schijf en deels in papieren dossiers bewaard worden. Deze gegevens mogen slechts op functionele gronden en alleen door de betrokken coaches worden ingezien en besproken. Tot maximaal 1 jaar na afloop van een traject zullen deze gegevens worden bewaard en daarna vernietigd worden. Bureau EmerGO verstrekt aan de opdrachtgever of andere relaties van de cliënt alleen inhoudelijke informatie als de cliënt daar nadrukkelijk mee instemt en schriftelijk toestemming verleent.